banner

Destop Ontstopper Gel 45 minuten met Soda

Tijdelijk uitverkocht
Destop - Ontstopper Gel 45 minuten met Soda
Destop - Ontstopper Gel 45 minuten met Soda
Destop - Ontstopper Gel 45 minuten met Soda

Product Beschrijving

Destop Krachtige Vloeibare Ontstopper met Soda - 1 liter Destop Liquid Vloeibare ontstopper - 1 liter lost alle organische materialen volledig op: haar, vet, etc. Het tast het glazuur of de buizen (zelfs plastic) niet aan. Deze uiterst krachtige, gebruiksklare ontstopper lost zeer snel de ontstopping op. Gebruiksaanwijzing*: Met zorg openen zonder de fles in te duwen. Giet zachtjes de helft van de fles in de afvoer, zelfs bij stilstaand water. Sluit de fles onmiddellijk na gebruik. Voeg geen kokend water of ander product toe. Laat een half uur inwerken of langer, bij moeilijke verstoppingen. Goed naspoelen. *Waarschuwing omtrent de gevaren van dit product: Corrosief (Bijtend) Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Product Specificaties

Merk: Destop Naam: Ontstopper Gel 45 minuten met Soda Over: Destop - Ontstopper Gel 45 minuten met Soda Inhoud: 4 x EAN:5410036303092

Gebruiks- & Veiligheidvoorschriften

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Niet inslikken. In geval van inslikken een arts raadplegen.
Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water.
Bij een gevoelige of beschadigde huid langdurig contact vermijden.
Niet snijden, knippen of doorboren.
Na gebruik de handen afspoelen.
Niet mengen met andere producten.
Na gebruik de ruimte ventileren.
Deksel goed sluiten.
Hoog- of zeer licht ontvlambaar gas, aerosol, vloeistof of damp
Kan ernstige brandwonden en oogletsel veroorzaken.
Giftig voor het milieu.
Gevarenaanduiding Gevaarlijk Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorzorgsmaatregelen Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
*De adviesprijs van onze leverancier. Als de adviesprijs onbekend is, tonen we de in de markt gehanteerde verkoopprijs.

Ook in volgende varianten beschikbaar

Destop Onderhoud Leidingen met Javel (5 x 1,5L) 5410036307113
Destop Onderhoud Leidingen met Javel (5 x 1,5L) 5410036307113
tot 60% korting
34,99/box (5st)*