banner

Bref Blue Activ wc hygiëne pink flowers 50g

Tijdelijk uitverkocht
Bref - Blue Activ wc hygiëne pink flowers 50g
Bref - Blue Activ wc hygiëne pink flowers 50g
Bref - Blue Activ wc hygiëne pink flowers 50g

Product Beschrijving

Een hygiënisch, proper en fris toilet tijdens elke spoelbeurt! Bref Blue Activ Pink Flowers garandeert een frisse bloemengeur en blauw water na elke toiletspoeling. Deze toilethanger is gebaseerd op een formule met 5 actieve elementen: 1. reinigend en zuiverend schuim 2. anti kalk aanslag 3. anti vuil 4. extra frisheid 5. Blauw water Het gebruik is makkelijk en snel. Je hangt de houder aan de rand van je toilet, past het aan aan de waterstroom en vervang de toilethouder wanneer de ballen op zijn. De Bref Blue Activ werkt tot 250 spoelbeurten! Geniet nu van een voordeelverpakking Bref Blue Activ Pink Flowers aan een ongeziene prijs. In deze box vindt u 10 x 2 WC-hangers van 50 gram. Sla uw voorraad nu snel in en bespaar!

Product Specificaties

Merk: Bref Naam: Blue Activ wc hygiëne pink flowers 50g Over: Bref - Blue Activ wc hygiëne pink flowers 50g Inhoud: 10 x EAN:3178041320153

Gebruiks- & Veiligheidvoorschriften

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Niet inslikken. In geval van inslikken een arts raadplegen.
Niet mengen met andere producten.
Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water.
Bij een gevoelige of beschadigde huid langdurig contact vermijden.
Gezondheidsgevaar.
Giftig voor het milieu.
Kan ernstige brandwonden en oogletsel veroorzaken.
Signaalwoord: Waarschuwing Gevarenaanduidingen: H315:Veroorzaakt huidirritatie | H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie Voorzorgsmaatregelen: P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen | P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen | P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. | P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
*De adviesprijs van onze leverancier. Als de adviesprijs onbekend is, tonen we de in de markt gehanteerde verkoopprijs.