Romar Air Witte Bloemen Refill

Tijdelijk uitverkocht
Romar Air Witte Bloemen Refill
Romar Air Witte Bloemen Refill
Romar Air Witte Bloemen Refill

Product Beschrijving

Deze Romar navullingen vormen een perfect en goedkoper alternatief voor de klassieke Airwick navullingen. Ze gaan even lang mee en passen op het Airwick apparaat. De Romar navullingen verspreiden een langdurige geur die makkelijk de hele kamer vult. Romar Air Witte Bloemen Refill verspreidt een heerlijk witte bloemen parfum.

Product Specificaties

Merk: Romar Naam: Air Witte Bloemen Refill Over: Romar Air Witte Bloemen Refill Inhoud: 6 x EAN:8414227032584

Gebruiks- & Veiligheidvoorschriften

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Niet inslikken. In geval van inslikken een arts raadplegen.
Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water.
Bij een gevoelige of beschadigde huid langdurig contact vermijden.
Het product in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Na gebruik de handen afspoelen.
Gezondheidsgevaar.
Gassen onder druk.
Hoog- of zeer licht ontvlambaar gas, aerosol, vloeistof of damp
Signaalwoord: Waarschuwing Gevarenaanduidingen: H301:Giftig bij inslikken | H312:Schadelijk bij contact met de huid | H332:Schadelijk bij inademing | H315:Veroorzaakt huidirritatie | H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie | H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken | H335:Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken | H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken | H400:Zeer giftig voor in het water levende organismen | H410:Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen | H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen Voorzorgsmaatregelen: P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
*De adviesprijs van onze leverancier. Als de adviesprijs onbekend is, tonen we de in de markt gehanteerde verkoopprijs.